Taxes d’embaràs

Taxes d’embaràs en Reproducció Assistida

Les taxes d’embaràs de les diferents tècniques de reproducció assistida depenen de diversos factors, d’entre els quals l’edat de la dona, i per tant dels seus òvuls, resulta ser un dels més importants. Els resultats presentats del 2010 corresponen a taxes d’embaràs clínic, és a dir, a proves d’embaràs positiu corroborades posteriorment per ecografia. Són resultats per cicle, i no taxes acumulades en diferents intents. Amb la finalitat de tenir un valor de referència real i fiable amb el qual es puguin comparar les nostres dades, es mostren també els resultats corresponents al Registre SEF 2009, de la Societat Espanyola de Fertilitat.

Taxes d’embaràs per cicle (%)

Taxes d'embaràs per cicle (%)

Inseminació Artificial Conjugal (IAC)

Taxes d'embaràs per cicle (%)

Inseminació Artificial amb semen de Donant (IAD)

Taxes d'embaràs per cicle (%)
S’observa una disminució de la taxa d’embaràs en funció de l’edat materna. Cal tenir en compte que es tracta de resultats globals, que inclouen a parelles amb diagnòstics més o menys greus, i per tant, amb una probabilitat de gestació diferent en cada cas.