Avís legal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal, clínica GIREXX l’informa que les seves dades personals d’identificació, així com alguns relatius al seu historial clínic i personal, que puguin obtenir durant l’assistència mèdica, s’incorporaran en una base de dades d’històries clíniques del qual és titular FIV GIRONA SL La finalitat de la informació d’aquestes dades és facilitar la prestació d’un servei mèdic de qualitat, així com la realització dels processos administratius i organitzatius de la clínica. A no ser que vostè ens ho demani, no es van a realitzar comunicacions de les seves dades a cap entitat externa. Pot exercir els seus drets d’accés, modificació, cancelació i oposició dirigint-se al departament d’administració de la clínica. Tota la informació recollida i informatitzada és imprescindible per poder oferir assistència mèdica. FIV GIRONA SL garanteix la total confidencialitat d’aquestes dades, per al que ha implantat les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999 de 11 de juny. Formularis web: D’acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant, LOPD), FIV Girona S.L.P. · NIF: B17944760  l’informa que les dades recollides en aquest lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat inscrit a l’Agència de Protecció de Dades i pertanyen a FIV Girona S.L.P.  , tenint com a finalitat la d’atendre les peticions que vostè demani. En virtut de l’article 5 de l’esmentada llei, vostè serà degudament informat amb tot detall en els nostres formularis de la finalitat i ús de les dades que proporcioni. Informació: Alta de Dades Les dades facilitades per vostè en els documents del lloc web, seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat de FIV Girona S.L.P inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades podran ser utilitzades per a la gestió interna dels contactes comercials que sol · liciten informació o amb aquells amb els quals es manté una relació comercial. Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries. L’afectat es compromet a la veracitat de les dades que subministra. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té dret a accedir a aquesta informació, la, si les dades són errònies i donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol · licitud escrita a: Atenció LOPD, FIV Girona S.L.P,Heroïnes de Santa Bàrbara, 6, 17004, Girona, Spain o bé, enviant la sol · licitud a l’adreça de correu electrònic info@girexx.cat, complint-se així la notificació que preveu l’article 5.4 de la mateixa.